Show search form

EEKcars.com does not store additional information about the seller except for those contained in the announcement. The site does not responsible for the published ads, does not the guarantor of the agreements and does not cooperating with transport companies.
Be carefull!
Do not trust offers with suspiciously low price.

Selling 1987 E30 BMW 325E 4DR ๐Ÿš?

$ 6336


Condition:Used
Model:E30 BMW 325E SEDAN
Transmission:Automatic
Car Type:Collector Cars
Fuel Type:Petrol
Type of Title:Clear (most titles)
Drive Type:RWD
Cylinders:V6
Body Type:Sedan
Manufacturer:Bmw
For Sale by:Private Seller
Featured Refinements:BMW E30
:“Used vehicle in good working order”
|Item status:In archive
Show more specifications >>

Seller Description


Car is in great condition. Currently on club plates.216,000km.
The good:- Leather interior re-upholstered- electric windows, power steering- electric sunroof- bluetooth stereo- air con- carpets in great condition- everything works as it should- fully serviced- new brake pads
Minor defects (tried to show in pics):- slight paid fade on bonnet- squeaky rear suspension- needs warm up 2-3 min when cold, Drives beautifully, good strong gear changes- cracks on dash- lock broken on glove box
Good honest car. Drive as is, or perfect to bring up to pristine condition.
Club plates cannot be transferred so selling as is without rego or rwc.Payment to be made into bank account prior to pickup.Car is located in Melbourne.

Item Information


Item ID: 226420
Sale price: $ 6336
Car location: Melbourne , Australia
For sale by: Private Seller
Last update: 28.07.2021
Views: 9
Found on eBay.com.au
Complain!

Contact Information


Contact to the Seller
Got questions? Ask here

Do you like this car?1987 E30 BMW 325E 4DR ๐Ÿš?
Current customer rating: 3 out of 5 based on 5 votes

Comments and Questions To The Seller


Ask a Question


Typical Errors In Writing A Car Name

y1987 1a87 19a7 v1987 1v87 1997 198d 1s987 p1987 19h87 19z87 11987 19087 198n7 s1987 i1987 198l7 19g7 19x87 19876 1988 t987 198q 198q7 198s7 198n 19i7 1j87 10987 19t7 198y h1987 198t u987 198b7 a987 19987 19j7 198i7 198u7 1c87 198w7 b987 1m987 19l87 1x987 t1987 1j987 198s 1986 l987 x1987 19n7 2987 19q87 1l987 198k7 1o87 198v 19c7 1d987 1u987 19s87 19a87 19k87 198x7 198m 19887 1i987 19v7 198r7 1k987 19d7 19l7 198p7 19v87 19x7 z987 19h7 m987 r987 19u7 198w 19y87 g1987 198z7 19878 f987 19n87 19y7 k987 19r7 198l 19d87 i987 19897 `987 19u87 1k87 198j 1b87 198t7 1w87 198f q987 198j7 1f87 n987 19867 n1987 19p7 19t87 1r987 19g87 198r 1`987 1z87 198v7 19877 19s7 198g7 19r87 1d87 1o987 1p87 f1987 1w987 198h 1t987 198o 1b987 1n87 19k7 s987 w1987 1p987 z1987 19b7 19i87 12987 1f987 `1987 1h87 198u 1977 19f87 19m87 u1987 1y87 19m7 o987 198a o1987 21987 198m7 p987 19f7 1i87 j1987 1u87 1087 y987 w987 g987 19w7 198c7 19q7 q1987 1h987 198x k1987 198a7 198c 1v987 v987 1c987 198o7 m1987 1q987 1r87 d987 198i x987 198k 198g 1z987 c1987 19b87 19o87 j987 d1987 198h7 19z7 c987 19787 19o7 1g87 198b 18987 1g987 r1987 1y987 l1987 198d7 198z 1q87 19c87 1s87 b1987 1n987 1x87 1a987 1987y a1987 1987u 1887 1l87 198p h987 198f7 1t87 1m87 198y7 19p87 19j87 19w87 E3i0 E3s0 Ee0 Ea30 E40 E3a i30 xE30 Ei0 y30 Ey30 E30o c30 b30 f30 E3t0 E3h0 E3a0 v30 k30 u30 Eg30 E3g0 E3q0 d30 Ev0 E3c E3r Eo30 Ef30 Ep30 Em0 a30 Eg0 Ev30 E3j0 Ex0 Ed30 nE30 uE30 Ew30 gE30 aE30 E3r0 Es0 E3m z30 q30 Ee30 Ez30 cE30 Em30 E3- E39 j30 dE30 r30 E3l E30- sE30 lE30 Er30 Eo0 E3k Ec30 E3l0 E3f0 Ex30 s30 E3o0 oE30 bE30 yE30 Es30 vE30 E230 Ej0 E3-0 El30 t30 qE30 E30p h30 E3k0 mE30 E3d E3o En30 E3z Eb30 Ef0 Er0 Ec0 zE30 El0 E3j Eh0 Eu30 E3s Eu0 E3p E3d0 EE30 E3t E430 Ei30 iE30 E3x0 w30 E3f Et0 Eq0 E3v0 l30 E3b0 g30 Eh30 jE30 pE30 En0 tE30 E3y0 Eb0 p30 E3g E320 hE30 Ew0 E340 Ek30 E3y wE30 E3w0 E3h o30 E3n rE30 Eq30 E300 n30 E3m0 E3v Ep0 E3p0 E3u E309 E3c0 E3z0 E3e0 Ek0 E20 E3b E3q E3n0 Ea0 E390 E3w E3u0 E3i m30 Ej30 fE30 E3x E330 Ez0 Ed0 Et30 Ey0 kE30 x30 BbMW BvMW iMW mBMW BMi BdMW BxMW dBMW kBMW BmMW BaMW BuW BMoW BMj BjW tBMW BMy aMW BMzW hBMW BMdW BfMW BzMW pMW BcW yBMW jBMW rBMW iBMW ByW BMr BfW aBMW BoMW BlMW BnMW cBMW xMW BzW BaW tMW BrMW BnW BwW BgMW sMW ByMW yMW qBMW uMW BhW BMv BMf wMW BMmW oBMW wBMW uBMW BMhW BMxW BBMW BrW BMfW lMW BsMW vBMW BuMW pBMW kMW BMm BMa BMrW BMWW mMW BhMW BMiW BMaW bBMW BMcW BMvW BMd BMx BMyW fBMW zBMW BiMW BMMW BMlW cMW BMsW BpMW BvW BqMW dMW BMh qMW vMW BiW nMW nBMW sBMW BpW BmW BtMW BqW BMk BMo BkMW oMW BMkW BlW BMc BMjW BMgW BMuW BcMW BjMW BsW lBMW hMW BwMW BMb BMg BMbW gBMW BMpW BMwW BMq rMW BMt BbW BMl BMw BxW BMn BMp BoW BMtW BgW BMs bMW zMW BkW BMz BMu jMW fMW BtW BMqW gMW BdW xBMW BMnW 32wE 325sE y25E 32jE 3m25E 3b25E y325E w25E 335E d325E 3t5E 32cE n325E e325E 3d5E z25E 3c25E o325E 3g25E 3a25E 3p5E 315E g25E 325y 32zE 32hE 32sE k325E 32bE 325p x325E 3o25E 32i5E u25E 32m5E 3215E 32p5E 3s25E 3f25E 32pE 3q25E 3d25E 325s 3w5E a25E 325r 3x25E 32s5E 3e25E j325E 3p25E 32d5E 3245E c325E 3255E 325gE t25E k25E 325f 32lE j25E 3h25E 3g5E 325j 3j25E 3y25E n25E 32q5E 3t25E 325v s325E p325E 3y5E 325EE 32n5E 325tE 32j5E 3425E 32tE 325c 32r5E 32v5E t325E 325vE 3i5E f325E 325bE 32k5E g325E 325z 325h 325i 325dE 225E 325d 325pE 3r5E 325g v25E 325iE 3u5E 325jE 325uE i25E 3z5E 325rE 325xE 325fE m325E 3256E 3k25E 32uE 32xE c25E 32aE 325w 32mE w325E 3l5E 3z25E 325m 32dE 325u 325n 325l 32t5E z325E 4325E 32gE 32kE u325E 32c5E p25E b25E 325mE 32iE 32fE 3v25E 32u5E 32f5E 3b5E 325aE q25E 3235E 3n5E 3o5E 3254E 325lE 3125E 3l25E 3w25E 325nE 3a5E 3225E 32b5E 3n25E r325E 3r25E 3f5E 32o5E 3s5E 325wE 32g5E f25E d25E i325E 32h5E 3265E 32a5E 3i25E 325zE 325q 3j5E 3c5E 325yE 325kE 325t l325E x25E 3325E s25E 325a 32w5E 32nE 3k5E 32y5E 32l5E 32yE 3x5E 2325E 3m5E 32z5E 32vE 325hE 425E 325k 325cE 3q5E 325b h25E 326E 32x5E r25E 325o 324E e25E 325oE q325E 325x o25E 325qE 3h5E v325E 3u25E m25E a325E 32oE 3v5E l25E 32rE b325E h325E 32qE 4Dh 4DpR qDR iDR xDR bDR fDR 4aR 4Dq 4dR 4DlR 4Dd 4aDR 4DxR 4xDR 4pDR 4Dc c4DR 4DiR cDR v4DR 4gDR gDR 4uDR 4tR dDR b4DR 4hDR i4DR 4DrR kDR 4DuR 4DwR 4DbR 4DjR 4oDR u4DR 4DDR f4DR 4DdR 4lR 4oR k4DR w4DR 4DaR 43DR a4DR 4DfR 4yR 4lDR 4DyR 4DhR 4Dz 4eDR 4Db 4zR 3DR 4gR 4DnR sDR yDR rDR zDR 4DvR 4fDR s4DR 4DzR 4Dp 4xR 4Dv 4tDR 4DtR j4DR 4DmR 4iR t4DR 54DR 4rR 4wDR 4DgR hDR 4Df 4Du x4DR 4Di eDR 4kDR g4DR 4jDR 4Ds uDR lDR d4DR 44DR wDR 4iDR 5DR 4DqR 4pR 4Do y4DR 4bR 4yDR jDR 4bDR 4qDR 34DR 4vDR 4Dw 4Da 4DsR 4qR 4Dl 4Dn 4rDR 4Dj 4nR 4vR 4mDR 4Dy 4zDR h4DR 4jR 4DoR 4Dt aDR 4DcR 4sR p4DR o4DR 4cR 4DkR 4nDR 4Dx z4DR tDR 4fR 4DRR n4DR 4kR 4mR pDR e4DR 4hR q4DR mDR 4Dm 4Dg l4DR oDR 4wR 4uR 4Dr m4DR nDR 45DR 4Dk r4DR 4cDR 4dDR 4sDR vDR ๐Ÿtš? w๐Ÿš? ๐Ÿšj? ๐Ÿši aŸš? ๐yŸš? z๐Ÿš? ๐lŸš? p๐Ÿš? ๐tš? ๐dš? f๐Ÿš? ๐gŸš? vŸš? iŸš? ๐Ÿšp? ๐Ÿšg y๐Ÿš? ๐Ÿšš? ๐Ÿoš? ๐Ÿšb ๐Ÿšw tŸš? ๐Ÿf? ๐nŸš? qŸš? ๐Ÿšn? ๐Ÿaš? sŸš? ๐Ÿr? gŸš? ๐bš? ๐Ÿša? k๐Ÿš? ๐yš? ๐Ÿšu ๐Ÿlš? ๐jŸš? dŸš? ๐Ÿšd ๐rŸš? ๐lš? ๐Ÿpš? ๐Ÿšk? ๐qŸš? ๐Ÿl? ๐Ÿv? ๐Ÿšq? b๐Ÿš? ๐xŸš? h๐Ÿš? c๐Ÿš? ๐Ÿx? ๐oŸš? ๐zŸš? ๐Ÿša ๐sŸš? o๐Ÿš? ๐Ÿšy ๐Ÿšf i๐Ÿš? ๐Ÿiš? ๐hš? ๐tŸš? d๐Ÿš? ๐hŸš? ๐Ÿšc ๐Ÿxš? ๐Ÿšj ๐Ÿa? g๐Ÿš? ๐sš? ๐Ÿšk ๐Ÿwš? ๐iŸš? ๐Ÿšs? ๐Ÿšm? ๐Ÿšo ๐pš? ๐ŸŸš? ๐kŸš? ๐Ÿhš? ๐Ÿyš? ๐Ÿt? ๐Ÿšn ๐Ÿšp ๐Ÿdš? ๐Ÿšz ๐Ÿnš? ๐Ÿzš? ๐Ÿqš? ๐Ÿmš? ๐Ÿp? ๐pŸš? ๐๐Ÿš? ๐Ÿšw? ๐rš? ๐Ÿkš? ๐fš? ๐Ÿšm ๐Ÿjš? ๐vš? ๐Ÿfš? r๐Ÿš? ๐Ÿz? rŸš? ๐wŸš? ๐Ÿuš? ๐Ÿšr? wŸš? ๐Ÿšv ๐Ÿsš? ๐wš? u๐Ÿš? ๐Ÿšc? s๐Ÿš? ๐Ÿb? lŸš? ๐Ÿq? ๐nš? ๐Ÿšf? ๐aŸš? ๐Ÿu? ๐Ÿs? ๐zš? ๐cŸš? pŸš? cŸš? nŸš? ๐Ÿš?? ๐mš? ๐mŸš? jŸš? ๐Ÿšg? q๐Ÿš? ๐Ÿšz? ๐Ÿrš? xŸš? ๐bŸš? a๐Ÿš? ๐Ÿšr ๐iš? m๐Ÿš? ๐jš? t๐Ÿš? l๐Ÿš? ๐Ÿšl ๐Ÿšx? ๐Ÿn? ๐Ÿšh? ๐oš? ๐fŸš? ๐Ÿvš? ๐uš? ๐Ÿšd? kŸš? ๐Ÿh? ๐Ÿšq ๐Ÿšs hŸš? oŸš? zŸš? ๐cš? ๐Ÿgš? yŸš? x๐Ÿš? ๐Ÿi? ๐dŸš? ๐Ÿšl? ๐Ÿšu? v๐Ÿš? ๐xš? ๐aš? ๐Ÿšb? ๐Ÿbš? ๐Ÿšt ๐Ÿg? ๐Ÿw? ๐Ÿo? ๐uŸš? ๐gš? ๐Ÿšy? ๐Ÿk? ๐vŸš? fŸš? ๐Ÿšh ๐Ÿj? ๐Ÿšo? ๐qš? ๐Ÿcš? n๐Ÿš? ๐Ÿši? bŸš? mŸš? ๐Ÿšx ๐Ÿd? ๐Ÿšt? uŸš? ๐Ÿc? ๐Ÿy? ๐kš? j๐Ÿš? ๐Ÿšv? ๐Ÿm?

Visitors Also Find:

  • Bmw E30 BMW 325E SEDAN Used
  • Bmw E30 BMW 325E SEDAN Automatic
  • Bmw E30 BMW 325E SEDAN Petrol
  • Bmw E30 BMW 325E SEDAN Sedan