Show search form

EEKcars.com does not store additional information about the seller except for those contained in the announcement. The site does not responsible for the published ads, does not the guarantor of the agreements and does not cooperating with transport companies.
Be carefull!
Do not trust offers with suspiciously low price.

Selling 2004 vz s ute no reg no rwc

$ 3053


Condition:Used
Model:Ute
Transmission:Automatic
Modified Item:No
Fuel Type:Petrol
Type of Title:Clear (most titles)
Body Type:Utility
Cylinders:V6
For Sale by:Private Seller
Manufacturer:Holden
:“For sale 2004 vz s ute NO REG NO RWC sold as is starts drives pritty good no longer need the ute- v6- Automatic- 289xxxklms- electric windows - touch screen cd player- 4th wheel is in the back needs new tyre as had a flat- drivers seat has a tear as seen in pics I'm happy to send more pictures and a video of it running Located in meadow heights Eddy 0431 317 083”
|Item status:In archive
Show more specifications >>

Seller Description


For sale 2004 vz s ute NO REG NO RWC sold as is starts drives pritty good no longer need the ute- v6- Automatic- 289xxxklms- electric windows- touch screen cd player- 4th wheel is in the back needs new tyre as had a flat- drivers seat has a tear as seen in picsI'm happy to send more pictures and a video of it running
Located in meadow heightsEddy 0431 317 083

Item Information


Item ID: 226745
Sale price: $ 3053
Car location: meadow heights, Australia
For sale by: Private Seller
Last update: 29.07.2021
Views: 11
Found on eBay.com.au
Complain!

Contact Information


Contact to the Seller
Got questions? Ask here

Do you like this car?2004 vz s ute no reg no rwc
Current customer rating: 0 out of 5 based on 0 votes

Comments and Questions To The Seller


Ask a Question


Typical Errors In Writing A Car Name

200i 2k004 2w04 200y4 2y004 20034 200l4 20u04 200x4 2n04 20j4 2b04 20b04 200-4 20n04 20y04 q2004 20x4 29004 2003 200p4 20k04 b004 2l04 200o4 200b 2005 2a04 200t4 2x04 20y4 200j 2-04 200o 200j4 20f4 a2004 2r004 w004 2b004 2q004 2r04 z2004 20043 200v4 q004 20h4 20045 2m004 2094 200h4 23004 20m04 200c y2004 200b4 20v04 v2004 c2004 2z04 20q04 200z4 n2004 20j04 2i004 20-4 200u 200k 22004 f2004 v004 d2004 h2004 20z04 s004 20c4 200n4 p004 200w4 20s04 m2004 i2004 m004 12004 20054 20i04 t004 20w04 p2004 2m04 k004 x004 h004 200r4 u2004 20l4 200i4 200t 2o004 k2004 200e4 2c004 20a04 2s04 s2004 r004 20-04 f004 2w004 20z4 200e 2h004 200g 1004 2n004 20d04 t2004 20904 2x004 20q4 l2004 20k4 200g4 32004 c004 2z004 2j04 20h04 b2004 2904 2a004 2v04 2004e n004 2c04 200d4 u004 l004 200v g004 g2004 2p04 200r 200y 200l 20x04 2f04 200h 2q04 20f04 2g004 x2004 2d04 r2004 20004 200n 20b4 200s 20o04 20t04 2u004 2l004 20s4 20p4 2j004 200w 20g04 20u4 20a4 200u4 20l04 2g04 20m4 20i4 2s004 2t004 20r04 2u04 20c04 200m4 2004r 200z 200f4 2h04 j004 20n4 2y04 20g4 20094 200a4 20t4 200q 21004 i004 200m 2k04 2d004 200a 200d 2o04 200k4 200p 2t04 200s4 o004 2-004 200q4 y004 3004 20r4 200x 2f004 j2004 o2004 20d4 20p04 20v4 20w4 2p004 z004 a004 200f 20044 20o4 200c4 2i04 w2004 2v004 d004 voz jvz xvz uvz vuz vzs svz cz vs vu vd vwz vl lz lvz vo vsz mz vr fz vdz vm vyz vt yvz vb dvz vq ivz vgz vcz jz wvz vv rz yz vjz bz vz viz kz vkz dz vk iz vx ovz vj vaz vbz vp gz pvz uz vqz fvz tz vc vw mvz vi qvz vzz oz vpz wz vg vtz cvz xz zvz qz pz vza vxz gvz rvz vf zz vvz bvz vmz vrz vhz nz hz avz kvz az sz vfz vy va vn vnz tvz vh hvz vlz nvz vzx q ts sd ws y k xs ns c rs bs zs sa l ks h z ms is gs a n e os es v j r d sx sw cs qs se b o ps us ds p s ls ys as f m vs hs i x w sz t js g u fs ss ude uqte u6te rte uwte utm hte mte utg iute uie uje fute ulte utue ube utf uwe ume ufe utu utye nute udte utv utj utse utd utr utce utze dute utt ure ucte uze kte pte jute utqe uzte ugte bte yute tte xute uhte wte uge aute utz utwe utp utxe utle ut6e uite uqe utk ite utae dte uve u6e une utre u8te utn ufte ste utx zte utee uyte utpe ule upe urte utie ote cte lte utne use uste 8te qute uta u5e sute mute utge uke utde uhe vute uae oute utte u7te 7ute utw kute ukte unte uts uye 8ute rute uxe ujte cute utl utve uthe uvte uute uote utc ubte uce uto tute hute ate u5te ute fte xte ut5e uti uate nte utfe pute utje utme utoe uty utb utke gute vte jte lute yte utq utbe upte uoe 7te bute uxte wute uue zute gte umte qte uth ro nso nfo nao no0 nx nko jo njo fno nco uno lno mo npo wo fo dno nm nvo xo mno nok go nz n0o nol noi nh ns ano so nho bo yno lo do ng zno nd nl ono nc nv nyo ngo nq ao nlo ho nr n0 zo no uo nro po nio wno nop nf sno nqo nmo nu io nb ndo ino ko no9 pno nto nxo qo gno ny kno bno to vno tno hno nn ni yo nj nzo cno oo n9o co jno nk nwo nbo np n9 noo nuo nw vo qno nno na xno rno nt resg rteg rer ieg rsg regh 4eg rxg ureg oeg rjg reng yeg raeg rxeg rex teg seg repg rfeg rep kreg rveg rea breg reug rem freg qreg revg reo veg rbeg rez rerg weg retg reig r4eg rzeg reg rexg peg nreg jeg remg rehg rhg rgg rpg rew rdeg regy rueg rqg zreg creg wreg relg reb oreg reog zeg rek rig rog 5eg rev 4reg red rwg leg rmg res jreg rheg reyg neg keg rkeg rag rejg ryeg rfg eeg mreg reeg ueg rzg rseg preg reag ryg rdg rqeg vreg rel ren regg xeg xreg rvg regv regt refg ereg dreg rweg ireg reu rey rtg 5reg ret meg rrg beg hreg roeg ceg areg reqg r5eg rjeg lreg regb greg rcg sreg rkg rgeg rieg req recg rpeg rei rec rug deg rebg regf feg rej rlg redg treg ref rbg rezg yreg rreg rleg rng geg rmeg reh heg rewg aeg rekg rneg qeg rceg ho nz nbo nyo go ngo nu na nol cno yo noo ro nso np ino lo n0 yno n0o ao vo nk no nuo njo mo nho pno nqo nro uno nd nlo lno jno qo bo dno wno npo fno nw nok nzo gno po nto ono nq n9o nl bno co ng nao nno nn ano oo nop wo io nc no0 ndo rno nh sno hno ni nko vno nf noi zo nb tno mno uo so ns n9 nvo nx xno nj do no9 ko kno jo ny qno nfo nmo nr nco xo nxo fo nio zno nt nm nv nwo to rvc riwc rrc rwqc dwc rswc r3wc rwvc erwc arwc rcwc rwcf cwc rcc jrwc swc rgwc owc rwec rwuc rwh vrwc ruc rwpc rwp rwc uwc twc rwm hwc rewc rwcv nwc r2wc rwlc rmwc rwsc rwac hrwc mrwc rtc rwi rwa rnwc xwc rec rwmc rxwc xrwc rwyc rbwc rwfc rw3c rawc wrwc rpwc rwoc lwc rrwc yrwc rwtc rsc rwcd drwc zrwc rwt ric rwj rwdc 5rwc rws rwv bwc krwc kwc qwc rqc nrwc rwic rwr rww rwcx grwc zwc rac lrwc rvwc rwf rfc rjwc pwc rnc rzwc rpc rwbc rwu rkwc r2c 4rwc r4wc rowc rfwc brwc rwzc rqwc wwc jwc crwc rwk urwc ryc orwc rwhc frwc rwy awc rwkc rwgc rdwc rmc iwc rkc rywc rwx rjc rwrc rhwc rdc rhc r5wc 5wc irwc rlwc rwcc rwg roc rwn rbc fwc srwc rwz rwo rlc rw2c ruwc rgc rwwc mwc trwc rxc rwd rtwc rzc qrwc gwc rwjc rwb vwc r3c rwnc rwq rwl ywc prwc rwxc 4wc ewc

Visitors Also Find:

  • Holden Ute Used
  • Holden Ute Automatic
  • Holden Ute Petrol
  • Holden Ute Utility