Show search form

EEKcars.com does not store additional information about the seller except for those contained in the announcement. The site does not responsible for the published ads, does not the guarantor of the agreements and does not cooperating with transport companies.
Be carefull!
Do not trust offers with suspiciously low price.

79 Holden 1 Ton V8 auto on gas plus extras

$ 3817


Condition:Used
Model:One Tonner
Warranty:No Warranty
Type of Title:Clear (most titles)
Transmission:Automatic
Cylinders:V8
Manufacturer Part Number:Does Not Apply
Manufacturer:Holden
For Sale by:Private Seller
Brand:Holden
|Item status:In archive
Show more specifications >>

Seller Description


Up for auction is my Holden HZ 1 Ton steel tray. NO Reg or RWCOriginally a 253/man, now running a 308/TH400 and is duel fuelPrem front, vn buckets and air shocks on rear, racks and sides for trayHas rust in all the usual places, sills, lower doorComes with original front bar, another full set of wide mags and tyres, complete pwr steering kitWas running but had a problem within the wiring loom prior to parking up in shed. Won't take much to get running again.
Buyer to arrange pickup at buyers cost**Payment must be made via cash on pickup or confirmed bank transfer prior to pickup**

Item Information


Item ID: 227269
Sale price: $ 3817
Car location: Bannockburn, VIC, Australia
For sale by: Private Seller
Last update: 1.08.2021
Views: 7
Found on eBay.com.au
Complain!

Contact Information


Contact to the Seller
Got questions? Ask here

Do you like this car?79 Holden 1 Ton V8 auto on gas plus extras
Current customer rating: 0 out of 5 based on 0 votes

Comments and Questions To The Seller


Ask a Question


Typical Errors In Writing A Car Name

v79 7a9 7i9 v9 7o9 7d9 q9 79i o9 w9 7t9 c79 7m 7z9 y9 7v9 i79 k79 7p9 7f9 789 y79 s9 m79 z79 x9 7v 7r9 u9 j9 7j 7j9 b9 769 7w9 t9 7x d9 7g 7s9 70 7i 89 790 f9 7h x79 7b9 d79 p9 o79 7q 7q9 7s 7h9 q79 7n w79 j79 s79 779 7c9 i9 7w 7c u79 f79 7a g9 799 z9 t79 7n9 79o 7z h9 7t 7p 709 7m9 m9 798 69 n9 a9 g79 7y9 b79 679 7k 7d r9 h79 7l 879 c9 7g9 7y 7u9 p79 7o l9 7l9 7r l79 r79 78 a79 7u k9 7b 7x9 7k9 n79 7f Ho,den Holgden Hnlden Holdyen Holdenb Holdmn Hclden bHolden Holaen yHolden Holhden Holdpen Holdgn Hoyden mHolden Holdbn Holdeln zolden wHolden Holdln Holdehn Hdolden Holdeen oHolden Holdenn Holdezn Hofden Holdsn iolden zHolden Holdmen Holtden Hoiden Hwlden Hoilden Hblden Hsolden Holdein Holsen Hojlden xolden Hholden Holdep Holjden Holuen Hojden Hollden iHolden Hqlden Holdex Holzden Holdoen Hvolden Holdben Hmolden Holdkn Hrolden Houden Holdeon Horden Hoylden Homlden Holdez Holdwn Holdfen Hohlden Holdon rolden Holdcen Holdet aolden Ho,lden Holdgen Hol,den Holdenm vHolden Holdqen Holven Hoblden Holdxn Hoolden Hopden Holdenj Holdean Holbden Hylden qolden Holdin Holdebn Halden Hokden Hoxlden polden wolden Hoaden Holeen Ho9lden Hocden Holdecn Holken Holdej Holten Hulden Holdnen Holdewn Holien Hollen Hoalden dHolden uolden Hjlden Hdlden sHolden Hosden Homden yolden Ho;den H9olden Hbolden Howlden aHolden Holdey Holdqn Holdem Hhlden Holdun Hovden rHolden xHolden Holdekn Holdan Holdnn bolden Hslden Hgolden Hooden Howden Hozden Holkden golden Horlden Holeden Holdev Htolden Holdeh Holdenh Hklden Holder Hoflden Holdeb Holoen lHolden pHolden hHolden Holdeg Holdken Holdejn Hodden H9lden Holwden kolden Holdhen Holyden Holiden Holdevn volden Holdaen Honden Holduen fHolden folden Holdefn Holden Holdren Hjolden Holvden Holxen Holqden Holdef Holdsen Holdeyn Holfden Hoslden gHolden nHolden Holxden Holdec Hoplden Htlden colden Holhen uHolden dolden Holdeu Houlden Holwen Holdel Holaden Hiolden Hol.den Holsden Hotden Holren oolden Holdjen Holpen Holpden Holdden Hogden Holdven Hovlden Hplden Holdew Holdegn jHolden holden Hglden Hflden Hoklden qHolden Ho.lden Hoqden Holdeun Hyolden Hcolden Holuden Holdek Holdetn Holdyn Holdfn jolden Holnden Hoglden Holdei Hvlden Holdedn Holyen lolden Hwolden Holdjn Hlolden Honlden tolden Holdesn solden Holcen Holdepn Holdtn Ho.den Holdlen Holdpn Hfolden Holdten HHolden Holjen Holdrn Holgen Holdeq kHolden Holzen Holnen Hzolden Hllden Ho0lden molden Hozlden Holdxen Hilden Holdeo tHolden Holcden Hzlden Hmlden Holmen Holdea Hqolden Holdexn Holdemn Hkolden Hobden Hoqlden Holdhn nolden Hohden H0lden Holdcn Hol;den Holded Holdzn Holqen Hodlden Holoden Holdwen Hoclden Huolden Hxolden Hrlden Holdes Ho;lden Holfen Holdern Holmden Hoxden Holdien H0olden Holben Haolden Holdvn Hotlden Holdeqn cHolden Holddn Hxlden Holrden Hpolden Hnolden Holdzen m 11 z1 i1 w x h i a h1 r1 k1 g1 l1 b 1` x1 r ` j1 z n1 n 1q `1 p1 b1 l f1 q1 o d g s1 s v1 d1 v 2 y w1 t1 t c a1 m1 21 q f k y1 c1 p o1 j 12 u u1 Tonb xTon pon Tjon don iTon Tonh Too Toh hon zTon aTon Tfon yon Tan Town Tuon bon Tofn Toz Tun Tyon dTon son oon Toxn Tom Tok cTon Txn Toqn Tnon con uTon sTon ton Tokn gTon Tdon Togn Ttn Tor Tozn Tmn Tobn Toi Tdn Tonm oTon Tlon von Twon Tzon Tod hTon kon Tpn lon Toy ion Tsn T0on Tov Txon Top Tog Topn xon won bTon kTon Toj TTon Tmon Tol Tln Toa Tob T9on Taon Trn fTon Tson rTon Tion Toin pTon Tow Tojn uon Tkon nTon Toln Tosn Tof Tot Tbn To9n Totn Tgn Ton Tcn qon Tpon jTon Tnn To0n Twn Toq Toon Tkn Tgon Tzn Tox Tton T0n gon Tomn non fon vTon lTon wTon Tou Tqn Tovn Toc Tcon Thon Tvon Tbon Tjn Tohn Tron Tin Toyn Tonn Todn Tyn aon tTon Tvn Tos T9n Toun ron Tocn yTon Toan mon Thn Tqon qTon Torn Tonj mTon zon Tfn jon Vz8 Vi8 Vk Vw Vx8 Vs Vu qV8 Vc Vm o8 vV8 cV8 u8 V88 s8 V9 d8 wV8 V8u Vj nV8 Vs8 y8 pV8 V87 q8 n8 w8 VV8 Vv8 Vo8 Vh Vl xV8 m8 k8 Vl8 Vv kV8 t8 r8 gV8 Vh8 b8 f8 dV8 Vq Vb8 V8i Vp uV8 Vg8 g8 oV8 Vx p8 Vf8 Vm8 j8 i8 Vu8 Va8 Vc8 l8 Vf aV8 jV8 Vo Vj8 v8 Vn z8 mV8 c8 Vt Vi V7 V78 Vg Vr8 Vb iV8 Vq8 yV8 h8 V89 Vd8 Vz sV8 Vy Va Vn8 V98 Vr Vt8 Vw8 rV8 fV8 Vk8 a8 bV8 x8 hV8 Vd Vy8 Vp8 lV8 tV8 zV8 autt autvo autv apto auwo axto autl autko augo autgo adto auth autpo autq bauto aut0 au6o aujo xauto aqto autj auqto anuto auti auao autoi autc autbo autoo xuto autso augto ahto autro nauto a8to aufo auto9 atuto asto amto akto huto a8uto auqo autxo autmo au8to ajto aupto luto akuto tauto auto aguto wuto aumo aulto rauto ahuto axuto sauto guto duto auato aut0o autd auzo auto0 kuto auho au5o autz acuto auvto aduto autr autwo aruto abuto iuto autto auxto aulo aut6o autp nuto auwto ajuto auso autol juto auxo acto qauto autg aputo autw au6to aubto alto fauto autk autuo autx audo pauto au7to aupo jauto aunto auzto auhto aufto autdo aujto quto autu afto aut9 autn aukto cuto amuto auoto auvo atto autho a7uto asuto puto autok autco azto iauto afuto auuo uauto vauto aiuto avto awuto aut5o autb auyo autop azuto a7to auno auyto autlo aito lauto agto avuto autno yuto hauto aucto auuto auito abto aouto auoo uuto auro auko ayto cauto aauto audto aubo aut9o wauto auty ruto buto auio mauto suto aato autio muto autyo yauto anto aluto oauto ayuto auts autzo autqo outo au5to futo awto autjo autao auco kauto arto vuto aquto dauto gauto tuto aoto autm aurto autf zuto auta austo zauto aumto autfo oqn od onh oz ohn mn oo won oyn pn 9on orn oj in opn tn obn odn zon mon ou 9n qn oxn kn ojn oy o0n ocn an uon kon or sn un oa oin 0on onj dn oc pon cn ob fn ot con jn ion xon hn onm oln ofn of don okn qon omn ron lon onn om ow otn op own jon oq ovn ln og gn vn ok aon o9n yn oan yon xn hon ogn oun osn nn gon rn ox ozn zn on oh bon fon son von 0n oi os onb ol bn non ov ton wn oon ygas gbas zgas gjas aas gns kgas gaz gam ggs mgas gasz gfas gau gars gvas gmas ias gpas gfs gias gams grs gavs tgas gae tas kas glas gdas gps ras gat pas gajs gaks gxas gaos gms fgas was gac gats gzs gag sas gcas mas gai gaus gab gao gals gasd gls gnas gsas gass xgas gts gaxs gxs gras ogas has ghs gus gvs gks gcs gav gss igas cgas gah rgas nas gal agas fas sgas gtas gacs gar gasw gais pgas jas ngas wgas ugas gyas gad gys gaj qgas gaas gahs bgas gzas gis gjs das gds gaps gap qas gos guas gay gasa gak gays gwas gads gaes oas cas gans hgas las lgas gasx goas gkas dgas gws gaw uas bas gabs gase ggas gan vas ghas gas jgas gaws gbs gaf xas gazs yas gags gaq gqas gax gqs zas gafs gaqs gaa vgas pluxs plub ;plus pluis pluls plnus plujs plums hplus qplus pdlus qlus pl7us pmlus plqs plwus plusw pluc p.us pluy plrus plas pluqs pluw paus plfs plms vlus cplus bplus wplus pluys p0lus plvus plhs pdus pclus plur plvs oplus gplus plux rlus pvlus nplus plaus phlus plius plks pltus plkus plues pqus plss phus pldus plds plun plls xplus p-lus nlus pyus pnlus pluts plu7s ptus flus hlus llus pfus vplus pluvs prus plum plqus plui p;us plys pluds xlus pplus plugs ;lus pluu dlus plu8s pluo pluws pljs plns plul pbus p;lus pluv p[lus plzus wlus tplus pzus klus plut pjlus palus plrs plos pl,us pl.us plua psus slus olus plusx pluq splus jlus polus plusd plpus plmus tlus plup kplus pvus p,lus pluas pl7s 0lus plucs plgus plud pnus zplus -lus plxus pluks plsus pluh plups plue plcus uplus pylus plyus pluf pkus pius pluz mplus pluns pwus mlus pulus plts plus clus -plus dplus pluzs pcus plgs pluos pluj plusa ylus pluhs pmus pzlus plhus plufs pl;us pblus pljus ppus plps pxlus plis ilus pluss fplus pflus pgus pqlus pxus ulus pluus pllus plusz p,us pjus pilus iplus plbs plcs prlus blus plurs plws aplus pslus [lus pwlus alus rplus plous 0plus jplus pluk pl8s yplus lplus plfus p.lus [plus plxs pous plubs pluse pklus pglus ptlus plbus plzs glus pl8us plug zlus puus extrai bxtras ezxtras extrfs extrms estras hxtras dxtras exrtras extrhs extrak sxtras extrfas extrab eyxtras extqas exvtras extrahs nextras extrks extrias exxras extraj extraks extrats vextras extyras extfras extraq extris extmras eextras exlras eaxtras pxtras exaras zextras exuras cxtras extoras exwras extrag extrass mextras extaas entras exytras extrafs exttras extrals extrgs exdras extrpas exqtras extkras exturas ixtras extrcs lxtras iextras jxtras exjtras extrasz extzras exitras yxtras extrsas emxtras exutras extnras exkras etxtras edxtras extrans extraa nxtras emtras extjras extrax extraxs ehxtras extrap extraws expras extrams extrah exnras extrnas extwras exatras rxtras eqtras kextras extrags eutras extrss extias epxtras extrase eltras extbas extrrs axtras exoras extcas xxtras extrazs extrxs extsas eztras eftras esxtras exltras extrws aextras exzras ex5ras exrras egtras extroas fxtras extiras extrars extrad extram extreas extrzas exsras extrasd exstras extraf extwas extrac eixtras oextras oxtras eqxtras exbtras extraus extdras extlas excras zxtras extrais erxtras ekxtras extrlas extrwas uextras extrdas vxtras extraqs extrhas extlras exteras qxtras extrar extrzs extran extcras extrls exktras efxtras ext6ras exftras extmas exhras exmras enxtras bextras extkas exztras eoxtras extras extrasa extrqs extrajs extrads extrtas extraes extnas extrus extpras ewxtras exptras extrasx extoas textras extrkas lextras exttas extruas extrjas mxtras euxtras exteas extracs jextras extaras extros uxtras extraas kxtras ex6tras extvas exntras eytras extfas eptras exiras extbras eitras evxtras exthras extyas exbras extrabs extrcas extpas gxtras txtras exwtras extr5as extgas eotras extrts ext5ras exjras extqras xextras fextras exdtras ebxtras extraps extr4as ehtras extrns ektras extrds extrgas ext4as exmtras extdas extrau extvras exgtras extryas wxtras exotras extxas wextras sextras eatras dextras evtras extrao gextras extrys ectras cextras qextras ebtras elxtras pextras extrps ewtras egxtras ejxtras extrxas extuas extravs ejtras exhtras extzas extrras exyras exfras extrae extrbas extrjs hextras extraw extrbs extrasw exctras extrmas exvras extsras exgras extrat extrays exqras ext5as extraos ertras ext4ras yextras extrav ecxtras extrvs exthas edtras exxtras ex6ras extrvas extxras ex5tras extral extrqas extray ettras extjas extraz extgras rextras

Visitors Also Find:

  • Holden One Tonner Used
  • Holden One Tonner Automatic